رابر بیس OLY

​بیس ژل ناخن OLY

مزایای استفاده از بیس ژل OLY
 نگه داشتن مواد کاشت ولاکژل برروی ناخن.
 دارای مواد معدنی و کلسیم و تقویت کننده ناخن.
درواقع بیس ژل دراولین مرحله از 3مرحله کاشت ژل مورد استفاده قرار ميگيرد ولی همانطور که میدانید قبل از انجام هرکاشتی اول از همه باید از ضدقارچ وبعد پرایمر استفاده کنید و بعداز انجام این زیرسازی، از بیس ژل استفاده میکنیم.
حجم ٨ ميل