فرمر طلایی ناخن

فرمر طلایی کاشت ناخن
این فورمر کامل روی ناخن می ایستد
کاملاً متراکم و قابل انعطاف است
ناخن را به طور کامل نگه میدارد
این فورمر ب شکل ثابت روی ناخن قرار میگیرد و نیازی ب اصلاح آن در هنگام کار نمی باشد
این فورمر ها به تمامی انگشتان چسبیده است