​لیکوئید آی بی آی  IBI ULTIMATE LIQUID
لیکویید باید شفاف باشد رنگ شفاف لیکویید که معمولا بنفش یاسی است نشان دهنده سالم بودن و خالص بودن لیکویید بوده
و تنالیته بنفش یاسی آن به منظور جلوگیری از زردی ناخن می باشد.
در قانون رنگ بنفش مکمل رنگ زرد است هر جا دو رنگ مکمل با هم ترکیب شوند تولید رنگ خاکستری کرده،
رنگ خاکستری به علت خنثی بودن رنگدانه خاصی به ناخن نمیدهد
بنابراین از زرد شدن ناخن جلوگیری کرده و باعث شفافیت بیس ناخن خواهد شد.
قلم مخصوص کاشت آغشته با لیکوئید را در پودر آکرولیک زده و آن را بر روی صدف ناخن می کشیم.
در واقع یکی از مهمترین ابزار جهت کاشت ناخن لیکویید می باشد.

​لیکوئید آی بی آی  IBI ULTIMATE LIQUID