میکرو براش MICRO BRUSHS

میکرو براش وسیله ای است که برای استفاده از ریموور و در کاشت مژه.
هنگام چسباندن مژه و یا ریموو کردن آن، از آن استفاده کنید.​​​​​​​