​پرایمر غیر اسیدی آی بی آی IBI EASY BOND

​پرایمر غیر اسیدی آی بی آی IBI EASY BOND
ویژگی محصول
این محصول مانند یک چسب دوطرفه عمل میکند و حاوی موادی است که از یک طرف به سطح صدف ناخن و از طرف دیگر به مواد کاشت ناخن میچسبد.
افرادی که پوست خشکی دارند و یا به پرایمر اسیدی حساسیت دارند باید از پرایمر غیراسیدی استفاده کنند.

روی خیسی پرایمر نباید مواد گذاشت در حدود 30ثانیه صبرکنید و بعد موادگذاری کنید.
پرایمرها درحدود 20دقیقه اکتیو هستند اگر سرعت موادگذاریتون پایین هست اول 5انگشت را پرایمر بزنید و موادگذاری کنید وبعد 5انگشت دیگه.
روی هر ناخن فقط یکبار از پرایمر استفاده کنید، بیش از این خطرناک است.​​​​​​​